Medezeggenschapsraad

Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een rekenmethode, taalonderwijs, of de groeps-indeling. Maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals verandering van de onderwijskundige doelstelling van de school, fuseren met een andere school, veiligheid rondom de school, huisvesting, formatie, GMR, … bijna teveel om op te noemen...

Iedere school heeft een directie, die belast is met de dagelijkse leiding op school. Een school heeft ook een schoolbestuur. Bij ons is dat Prokind-scholengroep. Het schoolbestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die worden genomen. Een schoolbestuur neemt beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg. Net zoals de regering overleg voert met de Tweede Kamer of een organisatie met de ondernemingsraad. Het schoolbestuur luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt. Deze wegen zwaar mee in het uiteindelijke besluit. Door actief te zijn voor de medezeggenschapsraad kunt ook u invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.
 

Het verschil met andere raden?

Veel scholen kennen ook een ouderraad, of andere raden met soortgelijke namen. Het grote verschil is echter dat deze raden geen wettelijke bevoegdheden hebben, en de medezeggenschapsraden wel.
 

Samenstelling

De samenstelling van de medezeggenschapsraad bestaat in het basisonderwijs uit ouders en personeelsleden. De MR van bestaat uit 3 ouderleden en 3 teamleden. Voor onze school is de samenstelling als volgt:

Personeel Ouders
Simone Bulsing Joyce Seijbel
Daniella Devilee  
Denise Geervliet