Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de openbare scholen behorende bij de stichting Prokind-scholengroep (hierna te noemen als Prokind). In deze GMR zijn alle afzonderlijke scholen vertegenwoordigd. Per school bestaat deze uit een ouderlid en een personeelslid.


Wat doet de GMR?

De GMR geeft advies en/of instemming op voorstellen van de bestuurder van Prokind. Deze voorstellen gelden voor de hele stichting. Dit in tegenstelling tot de MR, die zich bezighoudt met schoolspecifieke zaken. Het advies- en instemmingsrecht is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS, januari 2007), het reglement van de GMR en het GMR-statuut. Daarnaast is in deze wet het recht op initiatief geregeld. Hierdoor heeft de GMR de mogelijkheid om zaken die volgens de GMR van belang zijn aan de orde te stellen.


Waar staat de GMR voor?

De GMR streeft er naar om een positieve bijdrage te leveren aan Prokind, waar plezier in leren voorop staat. De GMR werkt actief mee aan plannen, die dit leren en werken bij Prokind plezierig maken.


Wat heeft de GMR bereikt?

De GMR wordt regelmatig betrokken bij het maken van plannen voor het openbaar onderwijs. Zo is de GMR vanaf het begin betrokken geweest bij het overgaan van het openbaar onderwijs van de gemeente naar een zelfstandige stichting. De GMR heeft ook duidelijk zijn invloed gehad op andere belangrijke zaken, zoals:

  • Invoering ander CAO beleid wat betreft overlegmodel/basismodel die de werkdruk anders kan verdelen
  • Strategisch beleid
  • De verkenning van samenwerking met het VCPO
  • Het zorgplan, waarin de extra zorg geregeld is voor de leerlingen die dat nodig hebben.
  • Andere zaken, waar de GMR jaarlijks advies of instemming voor moet geven zijn het vakantierooster en de begroting van Prokind.


Hoe werkt de GMR?

De GMR bestaat uit 14 leden, die 9 keer per jaar vergaderen. De GMR heeft een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Het dagelijks bestuur heeft regelmatig overleg met de algemeen directeur.

Daarnaast is er een werkgroep " ZORG ", die overleg heeft met een van de leden van de algemene directie over het zorgplan, dat elk jaar in de GMR wordt aangeboden. Zo is er ook een werkgroep " ARBO ", die contact houdt met de Arbo-Unie en een werkgroep die de verkiezingen voorbereidt. Naast deze vaste werkgroepen worden er ook werkgroepen geformeerd als een onderwerp dat nodig maakt. De GMR bespreekt de punten, die door de algemene directie worden ingebracht in de vergadering. Indien nodig, schakelt de GMR deskundigen in. Om de eigen deskundigheid te vergroten worden er ook cursussen gevolgd. 


Onze afgevaardigden in de GMR

Namens de leerkrachten: Marlon Vermeulen.
Namens de ouders: