Onze zorg

Alle kinderen op onze school hebben talenten. Wij zien het als onze taak de kinderen zó te begeleiden en te ondersteunen, dat ze hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Op deze manier wordt een goede basis gelegd voor de weg naar volwassenheid.
 
Kinderen ontwikkelen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Het is de taak van school ervoor te zorgen dat elk kind de ondersteuning krijgt die het nodig heeft. We spreken dan over de ondersteuningsbehoeften of speciale onderwijsbehoeften van het kind.
 
Wij vinden dat we ervoor moeten zorgen dat ons onderwijsaanbod zó wordt aangeboden, dat het past bij elk kind. We kijken niet naar wat het kind NIET kan maar juist naar wat het WEL kan.
 
De zorg voor de kinderen start in de eigen groep. De Toermalijn wil door doelgericht en systematisch werken zo goed mogelijk tegemoet komen aan de mogelijkheden die kinderen hebben. In groep 1 en 2 maken we gebruik van de leerlijnen in ParnasSys om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen. Vanaf groep 3 volgt de groepsleerkracht de ontwikkeling van de kinderen door ze te observeren en het gemaakte werk en de methodetoetsen te registreren en evalueren. We gebruiken op school het leerlingvolgsysteem van CITO (resultaten worden bewaard in ParnasSys) . Dit zijn de zogenaamde methode onafhankelijke toetsen. De registratie van deze gegevens heeft als doel te kunnen zien hoe de individuele ontwikkeling per kind verloopt. Als de groepsleerkracht signaleert dat er problemen zijn en zich zorgen maakt, dan gaat de groepsleerkracht in overleg met ouders, collega's en intern begeleider op zoek naar oplossingen. Ieder kind krijgt bij ons op school de zorg die het nodig heeft. Leerlingen met leer-en/of sociaal emotionele problemen krijgen extra hulp en aandacht om het mogelijk te maken dat zij de school goed kunnen doorlopen.
 
Dit betekent dat een leerkracht goed moet kunnen signaleren en dat hij/zij goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep. Hiertoe worden de leerkrachten regelmatig (bij) geschoold.
 
Niet alle problemen kunnen door de groepsleerkracht in overleg met ouders, collega's en intern begeleider opgelost worden. Wanneer we ons, ondanks onze reguliere hulp, toch zorgen blijven maken over de ontwikkeling van een leerling dan schakelen we, als we daarvoor toestemming van de ouders hebben, de hulp van onze schoolbegeleider/orthopedagoog of het samenwerkingsverband 'Kindkracht' in. Met elkaar (school, ouders/ leerling en externen) wordt dan een plan van aanpak opgesteld. Om ook zo deze leerling, die net wat extra's nodig heeft, samen een goede basis te geven.