Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacybeleid op school 

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Informatie over leerlingen wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

Scholen hebben iets langer de tijd gekregen om deze wet goed in te voeren. Prokind scholengroep is eind schooljaar 2017-2018 gestart met de invoering en verwacht in het schooljaar 2019-2020 alles op orde te hebben met betrekking tot de AVG.

De huidige stand van zaken met betrekking tot het invoeren van de AVG op al onze scholen kunt u nalezen op de website van Prokind scholengroep. U vindt hier ook het nieuwe privacyreglement en de bijbehorende privacyverklaring, goedgekeurd door onze GMR.

 

Digitaal leermateriaal

De school maakt gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerling gegevens. In het kader van de AVG worden er met de leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen.
 

Foto's en video's

Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school, wordt schriftelijk toestemming gevraagd. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken.
Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunt u terecht bij de directie van de school.
 

Vragen?

Mocht u specifieke vragen of opmerkingen hebben over ons privacy beleid en de invoering van de AVG dan kunt u mailen naar: security-officer@prokind-scholengroep.nl